Burgerinitiatief Geldschepping - De Verleiders, Ons Geld, Ad Broere, Geert Kimpen


#1

Na het succes van De Verleiders zijn we samen een burgerinitiatief gestart om het onderwerp ‘geldschepping’ in de tweede kamer te krijgen.

9 Januari zal het burgerinitiatief gelanceerd worden.

Het concept kan hier gevonden worden:

Dit topic is voor algemene discussie.


#2

Wellicht goed om ook iets te zeggen over de aanleiding, de zorg, de reden of zelfs noodzaak om hier als Tweede kamer een debat over te voeren.

Zoals de enorme toename van staats- en private schulden en de daaruit voortvloeiende afhankelijkheid van de (private commerciële) banken. Hoe verhoudt zich dit tot de soevereiniteit van Nederland? Is Nederland nog soeverein of is Nederland en Europa feitelijk al in handen van de banken?


#3

“Volgens ons hoort het privilege op geldschepping niet thuis bij private commerciële instellingen en zijn betere alternatieven voorhanden”.

Commentaar/feedback
1.Om een breed publiek te bereiken moet dit uitgelegd worden. Bijvoorbeeld: Wat zijn die betere alternatieven dan? Bied mensen (de potentiële ondertekenaars) een wenkend perspectief. Wat zal er voor ons veranderen als we dit doen?

  1. Als ik op grondrecht 20 klik kom ik meteen bij artikel 1 van de Grondwet, was even verwarrend. Ook dit moet meteen duidelijk zijn. Het gaat om ARTIKEL 20 van de Grondwet.

Goed initiatief en ondersteun dit van harte!! SUCCES!!


#4

Ik vermis de eis annex anders het verzoek dat de overheid de bevolking gaat informeren over hoe het geldscheppingssysteem feitelijk werkt en waarom men de impliciete bevoorrechting van een klein aantal particulieren tot nu toe gedoogd heeft.


#5

Het concept ziet er goed uit, ik bedoel de visuele kant. De tekst is helder. Ik denk alleen dat het lijstje punten een beetje lang is. Waardoor er mogelijk geen enkel onderwerp echt aan bod komt. Wat is het belangrijkste?


#6

Heel goed initiatief! Hartelijke dank voor jullie inzet!

Die mensen krijgen dagelijks bergen te lezen. Het is zaak om direct aandacht te krijgen.

  • Begin met een korte, krachtige samenvatting. Noem ook hun belang hierin. Deze gaat niet over waar we tegen zijn, wel over wat we samen willen bereiken. (B.v. Wij vertrouwen dat het Nederlandse parlement zich vol inzet voor een krachtige, stabiele samenleving, met een financieel-monetair systeem dat een stabiele waarde vertegenwoordigt die de bestaanszekerheid van alle Nederlanders waarborgt.)

  • Noem het gemeenschappelijk belang van alle mensen. (Dus ook van hun.) Dit is een gemeenschappelijk probleem dat we samen willen oplossen, voor het gemeenschappelijk goed.

  • Richt je op oplossingen, niet op problemen…Samenwerken, neuzen dezelfde kant op.

Heel veel succes!
Monika Denes


#7

Goed punt, Tom Rijsland. Het gaat om de inhoud, kort en krachtig.


#8

@ Jurgens - is het doel om informatie te krijgen, of om veranderingen te bereiken?


#9

@Monika_Denes - ik ga er van uit dat de meeste Kamerleden zelf nog erg oppervlakkig en ook onjuist over het geldscheppingsproces geïnformeerd,zeg maar misleid zijn, namelijk net zo als alle burgers. Dit constateer ik al jaren lang van hoog tot laag en ook bij mensen waarvan ik verwacht dat zij het zouden moeten weten. Als wetgever hebben zij volgens mij ook de plicht om voor het kader van een juiste en volledige informatievoorziening over dit vraagstuk te zorgen,dat hebben ze tot nu toe nagelaten, wellicht ook vanwege hun eigen onkunde,dus dit is voor mij een prioritair doel.


#10

Bewustwording is inderdaad doel nummer 1.
Het is lastig om alle onderwerpen met betrekking tot geldschepping in één helder concept voor een burgerinitiatief te verwoorden, vandaar dat we ook dit onderwerp hier hebben op dit forum. Aan de ene kant wil je dat de tweede kamer de bevolking inlicht over de huidige gang van zaken, aan de andere kant wil je de gelegenheid niet voorbij laten gaan door te wijzen op de mogelijke alternatieven. We zouden al heel veel bereikt hebben als erkend wordt dat we een probleem hebben en nog meer als tevens wordt vastgesteld dat het ook anders kan.

In zo’n geval als dit tellen woorden echt als daden, want in essentie is de huidige problematiek voortgekomen uit een politieke gedoogconstructie. We moeten ervoor zorgen dat die problematiek niet langer wordt genegeerd en daarvoor is dit burgerinitiatief.


#11

De oprichter denkt naiv dat het burgerinitiatief zonder de hulp van epn.nu kans er op maakt dat de dienovereenkomstige wetswijzigingen, die dat initiatief beoogt, door het strafrechtelijk betrokken parlement aangenomen wordt.


#12

Wellicht ten overvloede, maar Ons Geld wil graag politiek onafhankelijk zijn. Hierdoor kan ze zichzelf niet affiliëren met politieke partijen.


#13

Gaan we doen.

Dit is de moeilijkheid eraan. Er zijn veel partijen die allemaal ietrs anders voordragen als ‘nieuw systeem’. De eerste stap is dus om het onderwerp überhaupt besproken te krijgen en uit de taboesfeer te halen. Dat kan door de regering te binden aan het zelf laten onderzoeken van deze vragen.

Ik zal de website aanpassen om precies dit er bij te zetten.

De site voor de wetten maakt het direct linken wat onhandig. Ik zal het aanpassen dat er direct naar de print-versie van de betreffende wet wordt gelinkt.

Dit is ook mijn stance, maar dit werd in het proces op een gegevenb moment geschrapt. Ik zal hierover nog eens in overleg gaan.

De belangrijkste zijn deze:

  • Zijn er alternatieven voor geldschepping door private banken en zo ja, welke?
  • Kan de overheid schuld- en rentevrij geld in omloop brengen, al dan niet via de ECB, en zo de bestaanszekerheid en de spreiding van de welvaart in Nederland verbeteren?

Ik zal de layout aanpassen om hier prioriteit aan te geven. De reden dat de andere vragen er ook bij staan is als compromis voor andere monetaire hervormers. Voor sommigen gaat het bijvoorbeeld puur om het negatieve aspect van rente, waar wij (Ons Geld) niet zo’n focus leggen.

Helemaal waar. Dit is een groot probleem. Op een of andere manier zullen we vóór de commissie een hoorzitting moeten organiseren.


#14

Heb ook begrepen dat dit de bedoeling is om daarvoor de 40 000 handtekeningen te verzamelen.


#15

Goed initiatief en mijn god; beter laat dan nooit. Ook is het goed om, en ik weet niet of we daar vanzelf terecht gaan komen, de huidige enorme particuliere schuld te saneren en daarmee instanties als het CJiB aan te gaan pakken, die bij gebrek aan inlossen van de schulden van burgers zonder werk diezelfde burgers gewoon opzadelen met een verdubbeling daarvan zodat er werkelijk levenslange schulden ontstaan. Maar ja misschien een beetje off topic. Eerst het een en dan het ander geloof ik. Succes!!


#16

@Jurgens_Redczus Het is ook een erkend politiek wapen om van niets te weten, dat geeft weer tijd…


#17

@Maarten_Tiggeler- Het is idd. een harde noot die gekraakt moet worden.


#18

Beter dit initiatief dan geen. Geweldig dat het gestart is en in ieder geval gewoon doorgaan. Ik heb de volgende kanttekeningen.

  1. de aanleiding is m.i. te abstract. Misschien is het beter te beginnen met zoiets als “gezien de ernst en het aantal economische crises, gezien de groeiende ongelijkheid van inkomens, gezien de enorme private schuldenlast, gezien de enorme bezuiniging waartoe de overheid gedwongen wordt, gezien de groeiende armoede, vragen we om een fundamenteel debat over het huidig geldstelse” (meer of minder redenen kunnen genoemd worden, misschien mag het milieu er ook wel bij)

  2. de lijst van te debatteren punten is hier te lang. Misschien focussen op twee dingen 1) de mogelijkheid van een controle over geldschepping door een overheidsinstantie en 2) de wettelijke basis voor een “ecologie van alternatieve currencies.”.

Hoe dan ook: gewoon doorgaan!

Henk


#19

@ Jurgens @ Johan
Interessant. Nog is mij niet 100% helder: Is het hoofddoel voorlichting, of willen we een verandering?

In beide gevallen is het zaak om mee te denken met de mensen die de beslissingen nemen, niet hen te wijzen op hun fouten of tekortkomingen, toch?


#20

@Monika_Denes- Omdat de media het tot nu toe nagelaten hebben om de cruciale feiten,vaak ook malafide kanten van ons geldsysteem blijkbaar niet durven weer te geven,is dit de eerste vereiste om überhaupt onderscheidingsvermogen te kunnen ontwikkelen,immers staan betrokkenen voortdurend hierover nog vanwege hun denkfouten ook (on)terecht in het beklaagdenbankje. De Statenleden zullen zodoende ook eigen belang aan een hoorzitting hebben.