In het verlengde van 14/10/15


#1

Naar aanleiding van het succes (rondetafelgesprek dd 14/10/15), vrijpostig een en ander in een ruimer perspectief geplaatst, het is nu reikhalzend uitkijken naar 28/10/15. Altijd bereid tot nauwere samenwerking.

In de moderne systeemtheorie bepaalt chaos de toestand van een systeem waarin zijn stabiele cycli plaatsruimen voor complexe, schijnbaar ordeloze gedragingen. Een chaos-venster is een periode waarin iedere invloed of prikkel van buitenaf tot dusdanige proporties kan worden ‘opgeblazen’ dat bestaande tendensen erdoor worden veranderd en er nieuwe tendensen ontstaan. Met deze intro scheppen we een sfeer waarbinnen de voorstellen van Stichting Ons Geld beter begrepen kunnen worden, we beperken ons tot het voorstel om geldschepping over te hevelen naar overheden. Een rudimentaire schets helpt bij dit transformatieproces.


https://elaboratie.wordpress.com/directe-triggers/


#2

Voor wie het de interesse kan genieten, suggestie inzake netwerking

P2P

Inzake netwerking kunnen we alvast een leuke suggestie of opdracht opperen, dit in een P2P (person to person) omgeving. Ook hier de eenvoud zelve, stel dat één persoon twee anderen inlicht over het burgerinitiatief, op dat moment zijn alvast drie mensen op de hoogte. Deze drie mensen zetten dit proces verder, telkens opnieuw worden twee anderen op de hoogte gebracht. De interessante vraag stelt zich dan hoeveel stappen er nodig zijn om heel de wereld geïnformeerd te hebben? We laten het verder aan uw verbeelding, schroom vooral niet om de oefening ook in praktijk om te zetten.

https://elaboratie.wordpress.com/netwerking/


#3

Ik ben benieuwd naar de voortzetting, ging hier geen antwoord op komen per 28/10? Misschien kan ik dat elders vinden?


#4

Ja, dat kan, het staat online, maar voor het gemak deel ik het hier even, zo lang is het namelijk niet:

[quote]
Agendapunt: Verdere wijze van behandeling van het burgerinitiatief "Ons Geld"
Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 22 oktober 2015
Stafnotitie verdere wijze van behandeling van het burgerinitiatief “Ons Geld” - 2015Z19664

Besluit: Besloten wordt over het burgerinitiatief aan de Kamer verslag uit te brengen en het burgerinitiatief aan te melden voor plenaire behandeling.
Noot: De leden van de commissie Financiën worden schriftelijk geïnformeerd over het procedurele verloop van een plenair debat over een burgerinitiatief. De Stichting Ons Geld wordt geïnformeerd over haar bijdrage aan het plenaire debat.
Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht om tijdig voorafgaand aan de plenaire behandeling een kabinetsreactie op het burgerinitiatief aan de Tweede Kamer toe te sturen.
Zaak: Brief derden - Stichting Ons Geld te Utrecht - 20 oktober 2015Reactie Stichting Ons Geld n.a.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Geldstelsel d.d. 14 oktober 2015 - 2015Z19661
Besluit: De commissie Financiën ziet de brief met de verdere bijdrage van de Stichting Ons Geld, zoals omschreven in haar brief van 20 oktober 2015, met belangstelling tegemoet. De Stichting Ons Geld zal worden verzocht in haar brief ook zo duidelijk mogelijk te formuleren welk concreet besluit zij de Tweede Kamer verzoekt te nemen. [/quote]


#5

Veel dank Johan, is er een volgende deadline die we nu in het oog kunnen
houden?


#6

Ik ben op zoek naar mensen die het debat willen voeren in België, dit nav de actie van Open VLD. Bedoeling is om het bespreekbaar te krijgen op het volgende partijcongres eind november. Zie je daar ergens mogelijkheden? Heb het voorgaande daar ook geplaatst als extra trigger.

http://congres.openvld.be/ideas/276


#7

Er is mij geen nieuwe deadline bekend. De datum voor het plenaire debat dient nog gepland te worden, vermoed ik. Diegene die het (als eerste) weet, mag hiet hier plaatsen.

Wat was precies de actie van de Open VLD? Wat heb ik precies gemist?
Momenteel is Ons Geld partijonafhankelijk, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat onze ideeën niet op zo’n congres besproken kunnen worden!


#8

Dank Johan, heb zelf ook geen banden met een of andere politieke partij, het alternatief bespreekbaar krijgen is inderdaad de insteek. Open VLD is wel een gevestigde waarde in België en ze ijveren nu voor een ‘nieuwe economie’, intentie is om daar het debat te voeren met een aantal mensen waardoor ik spontaan aan jullie dacht om te participeren. Heb Martijn hierover aangeschreven maar wellicht zal m’n mail - weet ik niet zeker - bij de junkmail terecht gekomen zijn. De deadline is 22/11, mensen moeten wel inloggen om te kunnen ‘liken’ en het forum is vrij beperkt om iets uitvoeriger te bespreken. Vandaag nog wat relevante presentaties geplaatst om het constructieve debat te faciliteren:

http://congres.openvld.be/ideas/276


#9

Ik peil graag even of er al meer nieuws is ondertussen?


#10

Update gevonden

De Stichting Ons Geld schrijft dat ze met de instelling van een Full Reserve Bank de financiële ongeletterdheid bij de wetgever probeert weg te nemen. Als deze veilige bank 16.000 oprichters heeft gaat het van start. Als vervolg op de historische hoorzitting heeft de Kamercommissie Financiën het burgerinitiatief Ons Geld nu aan de Tweede Kamer in behandeling gegeven. De behandeling zal waarschijnlijk in 2016 plaatsvinden. Tijdens deze behandeling krijgt Ons Geld 5 minuten spreektijd om het burgerinitiatief toe te lichten. Daarna begint het kamer debat. De minister van Financiën zal aanwezig zijn. De behandeling van het initiatief zal worden afgesloten met een stemming over de ingediende moties. Enkele voorstellen van Ons Geld zijn door de Kamercommissie ingewilligd. Zo is minister Dijsselbloem verzocht om een kabinetsreactie op het burgerinitiatief te geven. Ook heeft de Kamercommissie Ons Geld uitgenodigd om aan te geven welk concreet besluit zij de Kamer verzoeken te nemen. Eén van de voorstellen heeft betrekking op spaar- en betaalmogelijkheden.

http://delangemars.nl/2015/11/